Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Terveyskauppa Natural Espoo Oy (3277519-3), myöhemmin Natural

Käyntiosoite:
Kauppakeskus Iso Omena
Piispansilta 11
02230 Espoo

Postiosoite:
Palokaivonkuja 6 A 6
02600 Espoo

Sähköposti: omppu@naturalespoo.fi

Rekisterinpitäjän edustaja

Nimi: Virpi Kalevo
Yhteystiedot: virpi.kalevo@naturalespoo.fi

Rekisterin nimi

Naturalin kuluttaja-asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, yhteydenpito, asiakkaan ja Naturalin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Naturalin ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. markkinoinnin, myynnin, ja/tai viestinnän suuntaaminen asiakastietojen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjälle kuuluva oikeutettu etu käsitellä tietoja ja viestiä asiakkaille asiakassuhteen hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää maksimissaan seuraavat tiedot asiakkaista:

  • Yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)
  • Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
  • Demografiatiedot (ikä, ammatti yms.)
  • Kiinnostustiedot (eri tuoteryhmät)
  • Lupatiedot
  • Asiakassuhteen päättymistiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat kanta-asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen Naturalin ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

Henkilötietojen siirto kolmanteen maahan

Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään esimerkiksi Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sovittaessa tietojen siirrosta henkilötietojen käsittelijätahon kanssa.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietojen säilytyksessä huomioidaan passiivisiksi jääneet henkilötiedot, joita poistetaan säännöllisesti.

Rekisteröityjen oikeudet henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu ja saada jäljennös tiedoista. Rekisteröidyn tulee lähettää tarkastuspyyntö sähköpostitse osoitteeseen virpi.kalevo@naturalespoo.fi. Rekisteröidyn tulee esittää tarkastuspyynnössä tiedon etsimiseen tarpeelliset tiedot. Tarvittaessa rekisterinpitäjä kysyy lisätietoja rekisteröidyn tunnistamiseksi.

Tarkastuspyynnön vastaus toimitetaan tarkastuspyynnön esittäneelle sähköpostitse, jollei rekisteröity pyydä lähettämään tietoja muulla tavoin.

Oikeus tiedon korjaamiseen

Natural huolehtii omien mahdollisuuksiensa mukaan käsittelemiensä henkilötietojen laadusta. Natural oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisen tai tarpeettoman henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että Natural rajoittaa käsittelyä, jos rekisteröity esimerkiksi kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden. Tällöin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista tai vastustaa niiden käsittelyä silloin kun se perustuu oikeutettuun etuun. Rekisteröidyllä on aina oikeus vastustaa suoramarkkinointia lähettämällä sähköpostia osoitteeseen omppu@naturalespoo.fi.

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröity voi tehdä henkilötietojen käsittelystä valituksen valvovalle viranomaiselle, joka on tietosuojavaltuutettu.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Naturalin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja asianmukaisin keinoin. Asiakastietoihin pääsevät käsiksi vain niitä työssään tarvitsevat henkilöt.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Natural voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin. Natural suosittelee, että rekisteröidyt käyvät katsomassa tätä tietosuojakäytäntöä säännöllisesti saadakseen tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.